นายกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มสวนกิตติ
นางสาวชัญญาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มสวนกิตติ
นางสาวณัฐฐิกาชฎา ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร
นายณัฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร
พล.ต.ท. ชำนาญ สุวรรณรักษ์ กรรมการบริษัท
นายสำราญ หาญทะเล กรรมการบริษัท
นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการบริษัท
นางอสมา ม่วงศรี กรรมการบริษัท
นางสาวอวัชนาภรณ์ ศรีนันทา กรรมการบริษัท
นายเสน่ห์ หลวงอำมาตย์ กรรมการบริษัท