"เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำให้สังคมแข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป"

        คำกล่าวของท่านประธานกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสวนกิตติ ผู้บุกเบิกธุรกิจกล้าไม้ยูคาลิปตัส แบบครบวงจร ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ที่ปลูก สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้เกษตรกรไทย การเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ในการพัฒนากล้าสายพันธุ์ใหม่ๆที่แข็งแรง และเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายของประเทศ  รวมถึงเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยโรงเพาะชำต้นยูคาลิปตัสแห่งแรกถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 เพื่อผลิตสำหรับปลูกในพื้นที่ของกลุ่มสวนกิตติเป็นหลัก จนประสบความสำเร็จในการปลูก จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคตะวันออกได้ดำเนินการตาม  ในปัจจุบันยูคาลิปตัสหรือกล้าไม้สวนกิตติได้ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ จำนวน 233 สายพันธุ์และได้รับรองแล้ว 37 สายพันธุ์ ซึ่งในกลุ่มสวนกิตติ หรือกิตติวนาวู้ดเทค นอกจากจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยูคาลิปตัสเป็นหลักแล้ว ก็ยังขยายธุรกิจไปอีกหลายแขนง ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด (กิจการวิจัยและพัฒนา) มีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัสใหม่ ในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเจริญเติบโตที่ดีในทุกสภาพพื้นที่ ในแต่ละภูมิประเทศที่นำไปปลูก รวมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ให้มีคุณสมบัติที่ดีแตกต่างกันไป ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงทำให้ต้นยูคาลิปตัสสวนกิตติ มีคุณสมบัติดี ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับหลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ เช่น ไม้แปรรูป ไม้ประกอบ ไม้สับ เชื้อเพลิง และเยื่อกระดาษ

บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด (กิจการผลิตกล้า) มีพันธกิจหลักสำคัญ ในการคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ บนแปลงแม่พันธุ์ ที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยมีนักวิชาการมืออาชีพและควบคุมการเพาะเลี้ยงในโรงเรือน ทั้งอุณหภูมิและความเหมาะสมในการวางกล้า และควบคุมดูแลกล้าให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

กลุ่มปลูกสร้างสวนป่า ทำหน้าที่ปลูกสร้างสวนป่า ประกอบไปด้วย บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด และบริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด ที่มีการจัดการสวนป่าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร คลอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก กว่า 100,000 ไร่  โดยมีการพัฒนาและการจัดการเพื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและพนักงาน ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ปัจจุบันสวนป่าของบริษัทในกลุ่มสวนไม้ตะวันออก ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล โดยได้รับการรับรอง FSC – FM ซึ่งเป็นการยืนยันว่า สวนป่าของกลุ่มบริษัทฯ มีมาตรฐานระบบการจัดการที่ดี มีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2538 ส่งเสริมการปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อการพาณิชย์ ให้แก่เกษตรกร รวมไปถึงผู้ที่สนใจ และรับซื้อวัตถุดิบกลับเข้าโรงงาน ด้วยการประกันราคาผลผลิต บริษัทจำหน่ายต้นยูคาลิปตัสสายพันธุ์ดี มีคุณภาพ มีบริการครบวงจร มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ เรื่องสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก การดูแล การบำรุงรักษา การวางแนว การทำแนวกันไฟ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามไม้เมื่อถึงอายุรอบตัด เพื่อประเมินคุณภาพ ก่อนตัดไม้ส่งกลับเข้าโรงงาน ซึ่งปัจจุบันเรามีสาขาบริการคลอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในประเทศ มีสมาชิก มากกว่า 25,000 ราย ทำให้ เราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพกล้าและการบริการต่างๆ 

           ด้วยหัวใจหลัก 3 ประการ

           1.กล้าพันธุ์ดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูง

           2.บุคคลกรมีความพร้อม คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ที่จะคอยให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆด้าน แก่เกษตรกร

           3.มีการประกันราคา

บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด และ บริษัท ยูเนี่ยน วู้ดชิพ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานที่ ประกอบธุรกิจรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร และภายในกลุ่มบริษัท เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้า ต่างๆ แบ่งเป็น

           1.ไม้สับปอกเปลือก ส่งขายลูกค้าในกลุ่มเยื่อกระดาษ

           2.ไม้สับมีเปลือก ส่งขายลูกค้าในอุตสาหกรรมบอร์ด

           3.แปรรูป ส่งขายในกลุ่มลูกค้าไม้พาเลทและไม้ใช้สอยอื่นๆ

ซึ่งทางบริษัท มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยหัวใจหลัก “เราไม่ทิ้งคู่ค้า เรามีจุดรับซื้อที่มั่นคง และมีระบบที่สามารตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้”

บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการเครื่องจักรขนาดใหญ่ภายในกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วน เช่น รถแบลคโฮร์ รถไถ รถแทรคเตอร์ เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจ สวนยูคาลิปตัส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับสำหรับทุกธุรกิจในเครือ เพื่อความคล่องตัวและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งทางบริษัทสยามพัฒนาเครื่องจักร ก็มีโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลาง ของกลุ่มสวนกิตติ นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ นอกพื้นที่ 

            1.งานขนส่งด้านธรุกิจ

            2.งานรับเหมา

บริษัท สมาร์ทเพลส 304 ไอพี 3 จำกัด พันธกิจหลัก เป็นผู้ให้บริการเช่าโกดังสินค้า ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 11000 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง รวมไปถึงลานคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน รองรับน้ำหนักได้ 3ตัน/ตารางเมตร บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ ติดถนนสายสำคัญต่างๆอาทิ ถนน 331 ถนน 304 ถนน 359 และใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเช่น นิคมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรม 304 รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีบ้านพัก ทั้งหมด 102 ห้อง ไว้บริการสำหรับพนักงานของบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เขาหินซ้อนและใกล้เคียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

บริษัท โชติหิรัญวนิช จำกัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัย ประเภทอพาร์ตเมนต์ ให้เช่าแบบรายเดือน ในชื่อ ธรานันต์ อพาร์ตเมนต์ ตั้งอยู่ที่ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลัง ปั๊มน้ำมัน ESSO กม.40  มีทั้งหมด 3 อาคาร  231 ยูนิต เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

บริษัท ฤทธิ์วงศ์วนิช จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ทรัพยากร น้ำมัน ของผู้บริโภคในปัจจุบัน  ชึ่งได้เริ่มดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการจำนวน 2 แห่ง

             –  ปั๊ม Esso สาขากม.40 เป็นสาขาแรก เปิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

             –  ปั๊ม ESSO สาขา กม.124 สาขาที่สอง เปิดเมื่อวันที่ 28 สิหาคม 2562

สวนอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ตั้งอยู่ที่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นประมาณ 2300 ไร่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครัน อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นสถานที่รองรับอุตสาหกรรมด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางกระจายขนส่งสินค้าให้กับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่ต้องการพื้นที่สร้างบริษัท หรือ โรงงานอุตสาหกรรม รองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่จะมีการขยายตัว รวมถึงยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้  ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มสวนกิตติ ไม่ใช่การทำธุรกิจ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทางกลุ่มสวนกิตติ ได้ให้ความสำคัญมากอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นั่นก็คือ การที่ทำให้ธุรกิจเราสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง ยั่งยืนและทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆพื้นที่ชุมชน ดีขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี คือ กิจกรรม CSR ที่ทางผู้บริหารทุกท่านของกลุ่มสวนกิตติ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญของกิจกรรม มาโดยตลอด ทำให้ชุมชนเองก็ให้ความสำคัญกับทางองค์กรเช่นกัน ทำให้ทุกวันนี้ ทั้งองค์กรและชุมชนเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนคู่กัน นำไปสู่การพัฒนา ธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน มีคุณภาพ ต่อไป