สายพันธ์ุยูคาลิปตัส

------------------------------------------

ขนาดไม้ที่ผลิต

------------------------------------------​

ผลิตภัณฑ์ไม้ยูคาลิปตัส จากโรงงาน

------------------------------------------​

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป