สายพันธ์ุยูคาลิปตัส

ขนาดไม้ที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์ชิ้นไม้สับจากโรงงาน

งานชิ้นไม้สับปอกเปลือก มีเครื่องจักรสายการผลิตไม้สับปอกเปลือกจำนวน 4 ไลน์สายการผลิต ที่สามารถผลิตชิ้นไม้สับปอกเปลือกได้มากถึง 1,230 ตัน/วัน 36,900 ตัน/เดือน หรือกว่า 442,800 ตัน/ปี เพื่อให้เพียงพอต่อการส่งออกให้ลูกค้า เพื่อนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษ  และเพื่อการส่งออกต่างประเทศ

งานชิ้นไม้สับมีเปลือก มีเครื่องจักรสายการผลิตไม้สับปอกเปลือกจำนวน 2 ไลน์สายการผลิต ที่สามารถผลิตชิ้นไม้สับปอกเปลือกได้มากถึง 285 ตัน/วัน 8,550 ตัน/เดือน หรือกว่า 102,600 ตัน/ปี เพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปใช้ทำ แผ่นใยไม้อัดแข็ง แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง แผ่นใยไม้อัดบิปซั่ม แผ่นไม้อัดซีเมนต์ และเชื้อเพลิง

เปลือกไม้ของทางโรงงานแหลมเขาวู้ดชิพ ได้มาจากการการปอกเปลือกไม้ท่อนยูคาลิปตัส เพื่อคัดแยกไม้ท่อนปอกเปลือก และเปลือกไม้ หลังจากนั้นเปลือกไม้จะถูกนำเข้าสู่สต็อกสินค้า ที่มีมากถึง 270 ตัน/วัน 8,100 ตัน/เดือน และ 97,200 ตัน/ปี เพื่อนำไปใช้ทำ เชื้อเพลิง การเผาไหม้ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป