พฤษภาคม 2, 2018

เกี่ยวกับเรา

 เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้ชุมชน  ทำให้ัสังคมให้แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

 หากจะกล่าวถึง ผู้นำของการผลิตและจำหน่ายต้นกระดาษสวนกิตติ หรือ ยูคาลิปตัส “สวนกิตติ” คือ ต้นกำเนิดของการปลูกยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ การพัฒนาสายพันธุ์และเป็นผู้นำในการผลิตยูคาลิปตัสแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในประเทศไทย

คุณกิตติ ดำเนินชาญวณิชย์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ที่ สำคัญคนหนึ่งของวงการป่าไม้ไทย ได้ศึกษาการปลูกป่าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและนำมาพัฒนาเทคนิควิชาการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัสในประเทศไทยควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนืื่องอย่างครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไม้ที่ปลูกอย่างยั้งยืน ผลงานทางด้่านการสนับสนุนทางวิชาการปลูกสวนไม้ที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส โดยได้สร้างสายพันธุ์ในระดับสายต้น (Clone) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนมีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกสร้างสวนป่า ต่อมาได้วิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตกล้าไม้ การเตรียมพื้นที่ วิธีการปลูก การดูแลรักษา และระบบวนวัฒน์ จนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและเกียรติคุณต่างๆ เช่น 20 ธันวาคม 2531  ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10 เมษายน 2532  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ของ ฯพณฯ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  2549  ไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     โรงเพาะชำ้นยูคาลิปตัสหรือต้นกระดาษ(เนื้อเยื่อ)แห่งแรกถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เพื่อผลิตสำหรับปลูกในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทสวนกิตติเป็นหลัก จนกระทั้งบริษัทประสบความสำเร็จในการปลูกต้นกระดาษจึงมีการส่งเสริมให้ เกษตรกรในภาคตะวันออกได้ดำเนินการตามในปี 2536 ปัจจุบันยูคาลิปตัสหรือต้นกระดาษสวนกิตติเป็นที่รู้จักไปทั้วประเทศ เมื่อความต้องการมีมากขึ้นจึงมีการจัดตั้งบริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัดขึ้นในปี 25546 เพื่อเป็นแหล่งผลิตต้นกระดาษคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร