บริษัทในกลุ่มสวนกิตติ

ผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายต้นกระดาษสวนกิตติ
Go to บริษัทสมาชิกส่งเสริมจำกัด

บริษัทสมาชิกส่งเสริมจำกัด

ต้นกระดาษสวนกิตติ ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว พืชเศรษฐกิจ สวนป่าเชิงพาณิชย์ ณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ ณัฐชปกรณ์ กิตติ

Go to บริษัท304IP3จำกัด

บริษัท304IP3จำกัด

บริษัทให้บริการด้านเช่าโกดังสินค้า ลานคอนกรีต และบ้านพัก ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆและกลุ่มโลจิสติกส์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Go to บริษัทไม้ดีศรีปราจีนจำกัด

บริษัทไม้ดีศรีปราจีนจำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภํณฑ์ไม้ยูคาลิปตัส

Go to บริษัทชาวสวนเกษตรจำกัด

บริษัทชาวสวนเกษตรจำกัด

เป็นหนึ่งในกิจการของกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ประกอบกิจการปลูกป่าไม้ เพาะปลูกสวนป่าขนาดใหญ่(

บริษัท สมาชิกสงเสริม จำกัด

ประวัติความเป็นมาบริษัท

---------------------------------------------------------------------------------------
เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำให้ัสังคมให้แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

หากจะกล่าวถึง ผู้นำของการผลิตและจำหน่ายต้นกระดาษสวนกิตติ หรือ ยูคาลิปตัส "สวนกิตติ" คือ ต้นกำเนิดของการปลูกยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ การพัฒนาสายพันธุ์และเป็นผู้นำในการผลิตยูคาลิปตัสแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในประเทศไทย คุณกิตติ ดำเนินชาญวณิชย์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ที่ สำคัญคนหนึ่งของวงการป่าไม้ไทย ได้ศึกษาการปลูกป่าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและนำมาพัฒนาเทคนิควิชาการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัสในประเทศไทยควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนืื่องอย่างครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไม้ที่ปลูกอย่างยั้งยืน ผลงานทางด้่านการสนับสนุนทางวิชาการปลูกสวนไม้ที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส โดยได้สร้างสายพันธุ์ในระดับสายต้น (Clone) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนมีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกสร้างสวนป่า ต่อมาได้วิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตกล้าไม้ การเตรียมพื้นที่ วิธีการปลูก การดูแลรักษา และระบบวนวัฒน์ จนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและเกียรติคุณต่างๆ เช่น 20 ธันวาคม 2531 ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10 เมษายน 2532 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ของ ฯพณฯ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 2549 ไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเพาะชำ้นยูคาลิปตัสหรือต้นกระดาษ(เนื้อเยื่อ)แห่งแรกถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เพื่อผลิตสำหรับปลูกในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทสวนกิตติเป็นหลัก จนกระทั้งบริษัทประสบความสำเร็จในการปลูกต้นกระดาษจึงมีการส่งเสริมให้ เกษตรกรในภาคตะวันออกได้ดำเนินการตามในปี 2536 ปัจจุบันยูคาลิปตัสหรือต้นกระดาษสวนกิตติเป็นที่รู้จักไปทั้วประเทศ เมื่อความต้องการมีมากขึ้นจึงมีการจัดตั้งบริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัดขึ้นในปี 25546 เพื่อเป็นแหล่งผลิตต้นกระดาษคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

วารสารประจำเดือน

ข่าว กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ในกลุ่มบริษัทสวนกิตติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์